Pilz Vietnam, relay Pilz vietnam, 506311, công tắc an toàn Pilz, đại lý Pilz Vietnam

Yêu cầu báo giá
Mô tả

Magnetic safety switch Pilz

Công tắc an toàn Pilz, đại lý Pilz vietnam

Pilz

 

BẢNG DANH SÁCH MODEL Magnetic safety switch  Pilz phân phối tại Việt Nam

380001 SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m Cable
380003 SN CAB RJ45s RJ45s, 1m Cable
380005 SN CAB RJ45s RJ45s, 2m Cable
380007 SN CAB RJ45s RJ45s, 5m Cable
380009 SN CAB RJ45s RJ45s, 10m Cable
380200 PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m Cable
380201 PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m Cable
380202 PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m Cable
380203 PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m Cable
380204 PSS67 Cable M8af M12sm, 3m Cable
380205 PSS67 Cable M8af M12sm, 5m Cable
380206 PSS67 Cable M8af M12sm, 10m Cable
380207 PSS67 Cable M8af M12sm, 30m Cable
380208 PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m Cable
380209 PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m Cable
380210 PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m Cable
380211 PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m Cable
380212 PSS67 Cable M12af M12am, 3m Cable
380213 PSS67 Cable M12af M12am, 5m Cable
380214 PSS67 Cable M12af M12am, 10m Cable
380215 PSS67 Cable M12af M12am, 30m Cable
380220 PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m Cable
380222 PSS67 Adapter Cable M8af M12sm, 2m Cable
380223 PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m Cable
380249 PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 0.5m Cable
380250 PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m Cable
380251 PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m Cable
380252 PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m Cable
380253 PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m Cable
380254 PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 5m Cable
380255 PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 10m Cable
380256 PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m Cable
380257 PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m Cable
380258 PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m Cable
380259 PSS67 Supply Cable IN af, B, 3m Cable
380260 PSS67 Supply Cable IN af, B, 5m Cable
380261 PSS67 Supply Cable IN af, B, 10m Cable
380300 PSEN ma adapter Adapter
380301 PSEN cs adapter Adapter
380302 PSEN op1.1 adapter Adapter
380303 PSEN op1.2 adapter Adapter
380304 PSEN opt M12 Transmitter adapter Adapter
380305 PSEN op 2H Receiver adapter Adapter
380306 PSEN op M12 V1 Receiver adapter Adapter
380307 PSEN op M12 V2 Receiver adapter Adapter
380308 PSS67 M12 connector,straight,male,5pole Connector
380309 PSS67 M12 connector straight,female,5pol Connector
380310 PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole Connector
380311 PSS67 M12 connector, angled,female,5pole Connector
380312 PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB Connector
380313 PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B Connector
380314 PSS67 M12 connector,angled,male,5pole,B Connector
380315 PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B Connector
380316 M12 con., straight, male, 4 pin, D Connector
380317 M12 con., straight, female, 5 pin, L, S Connector
380318 M12 con., straight, male, 5 pin, L, S Connector
380320 PSS67 I/O Cable Cable
380321 PSS67 Supply cable 5×0.5 Adapter
380322 PSEN op2/4 M12 Transmitter ad Adapter
380323 PSEN op2/4 M12 Receiver ad Adapter
380324 Caps for IP67 moduls Adapter
380325 PSEN sl adapter Adapter
380326 PSEN op4F/H Receiver adapter Adapter
380327 Supply cable 5×1.5 Cable
380400 SafetyNET p Connector RJ45s Connector
380401 RJ45 Connector Connector
380700 PDP67 cable M12-8sm, 2m Cable
380701 PDP67 cable M12-8sm, 5m Cable
380702 PDP67 cable M12-8sm, 10m Cable
380703 PDP67 cable M12-8sm, 20m Cable
380704 PDP67 cable M12-8sm, 30m Cable
380705 PDP67 cable M12-5sm, 3m Cable
380706 PDP67 cable M12-5sm, 10m Cable
380707 PDP67 cable M12-5sm, 20m Cable
380708 PDP67 cable M12-5sm, 30m Cable
380709 PDP67 cable M12-5sm, 5m Cable
380710 PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 0.5m Cable
380711 PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m Cable
380712 PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m Cable
380713 PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m Cable
400131 PIT es1s E-STOP pushbutton
400132 PIT es2s E-STOP pushbutton
400133 PIT es3s E-STOP pushbutton
400134 PIT es4s E-STOP pushbutton
400135 PIT es5s E-STOP pushbutton
400138 PIT es8s E-STOP pushbutton
400143 PIT es3s-c E-STOP pushbutton
400430 PIT es Set1s-1 E-STOP pushbutton
400431 PIT es Set1s-1c E-STOP pushbutton
400432 PIT es Set1s-5 E-STOP pushbutton
400433 PIT es Set1s-5c E-STOP pushbutton
400434 PIT es Set2s-5 E-STOP pushbutton
400435 PIT es Set2s-5c E-STOP pushbutton
400436 PIT es Set3s-5 E-STOP pushbutton
400437 PIT es Set3s-5c E-STOP pushbutton
400438 PIT es Set5s-5 E-STOP pushbutton
400439 PIT es Set5s-5c E-STOP pushbutton
400441 PIT es Set7u-5 E-STOP pushbutton
400442 PIT es Set7u-5c E-STOP pushbutton
400443 PIT es Set8s-5 E-STOP pushbutton
400444 PIT es Set8s-5c E-STOP pushbutton
400445 PIT es Set1s-6 E-STOP pushbutton
400446 PIT es Set1s-6c E-STOP pushbutton
400447 PIT es Set1s-5 s E-STOP pushbutton
400448 PIT es Set1s-5cs E-STOP pushbutton
400449 PIT es Set3s-5 s E-STOP pushbutton
400450 PIT es Set5s-5 s E-STOP pushbutton
400451 PIT es Set6u-5 cr E-STOP pushbutton
400452 PIT es Set1s-6 s E-STOP pushbutton
400453 PIT es Set1s-5ns E-STOP pushbutton
400454 PIT es Set3s-5ns E-STOP pushbutton
400455 PIT es Set6u-5nr E-STOP pushbutton
400457 PIT es Set9u-7 E-STOP pushbutton
400458 PIT es Set9u-5 E-STOP pushbutton
400459 PIT es Set9u-5c E-STOP pushbutton
400460 PIT es Set10u-5c PCB E-STOP pushbutton
400463 PIT es Set10u-5ns basic E-STOP pushbutton
400464 PIT es Set10u-5ns AIDA basic E-STOP pushbutton
400465 PIT es Set3s-5ns AIDA E-STOP pushbutton
400510 PIT es Set3.1: es3.11 / 2 n/c E-STOP pushbutton
400511 PIT es Set3.2: es3.11 / 2 n/c 1 n/o E-STOP pushbutton
400520 PIT es Set4.1: es3.11 / box / 2 n/c E-STOP pushbutton
400521 PIT es Set4.2: es3.11 / box / 2 n/c 1 n/ E-STOP pushbutton
400531 PIT es1u E-STOP pushbutton
400532 PIT es2u E-STOP pushbutton
400533 PIT es3u E-STOP pushbutton
400534 PIT es4u E-STOP pushbutton
400535 PIT es5u E-STOP pushbutton
400537 PIT es7u E-STOP pushbutton
400538 PIT es8u E-STOP pushbutton
400539 PIT es9u E-STOP pushbutton
400540 PIT es10u E-STOP pushbutton
400543 PIT es3u-c E-STOP pushbutton
400601 PIT es5.12 key operator protect E-STOP pushbutton
400610 PIT es6.10 operator red E-STOP pushbutton
400620 PIT es Set6.1: es6.10 / 2n/c E-STOP pushbutton
401100 PIT js2 E-STOP pushbutton
401101 PIT js2 bc E-STOP pushbutton
401110 PIT en1.0p-5m-s E-STOP pushbutton
401111 PIT en1.0a-5m-s E-STOP pushbutton
401112 PIT en1.1a-5m-s E-STOP pushbutton
401200 PIT js holder E-STOP pushbutton
401201 PIT en1.0 holder E-STOP pushbutton
402230 PIT m3.2p E-STOP pushbutton
402231 PIT m3.2p machine tools pictogram E-STOP pushbutton
402240 PIT m3.3p E-STOP pushbutton
402241 PIT m3.3p machine tools pictogram E-STOP pushbutton
402250 PIT m4SEU E-STOP pushbutton
402251 PITmode fusion E-STOP pushbutton
402255 PITreader base unit E-STOP pushbutton
402260 PITreader key ye g E-STOP pushbutton
402261 PITreader key ye 1 E-STOP pushbutton
402262 PITreader key ye 2 E-STOP pushbutton
402263 PITreader key ye 3 E-STOP pushbutton
402264 PITreader key ye 4 E-STOP pushbutton
402265 PITreader key ye 5 E-STOP pushbutton
402269 PITreader key ye 5 service E-STOP pushbutton
402281 PIT m3 key2 mode 1 E-STOP pushbutton
402282 PIT m3 key2 mode 2 E-STOP pushbutton
402283 PIT m3 key2 mode 3 E-STOP pushbutton
402284 PIT m3 key2 mode 4 E-STOP pushbutton
402285 PIT m3 key2 mode service E-STOP pushbutton
402291 PIT m3 key2hq mode 1 E-STOP pushbutton
402292 PIT m3 key2hq mode 2 E-STOP pushbutton
402293 PIT m3 key2hq mode 3 E-STOP pushbutton
402294 PIT m3 key2hq mode 4 E-STOP pushbutton
4105413 PMCtendo DD4.01/112/230-480V servo amplifier
4105416 PMCtendo DD4.20/112/230-480V servo amplifier
4105417 PMCtendo DD4.10/112/230-480V servo amplifier
4105418 PMCtendo DD4.06/112/230-480V servo amplifier
4105419 PMCtendo DD4.03/112/230-480V servo amplifier
4105424 PMCtendo DD4 Motorstecker Bausatz servo amplifier
4105493 PMCtendo DD4.14/112/230-480V servo amplifier
4105531 PMCtendo DD4 D1 I/O-Karte servo amplifier
4105573 PMCtendo DD4.20/162/230-480V servo amplifier
4105574 PMCtendo DD4.03/162/230-480V servo amplifier
4105618 PMCtendo DD4.10/162/230-480V servo amplifier
4105687 PMCtendo DD4.14/162/230-480V servo amplifier
4105779 PMCtendo DD4 Profibus Karte servo amplifier
4105812 PMCtendo DD4.06/162/230-480V servo amplifier
502220 PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit Magnetic safety switch
502221 PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit Magnetic safety switch
502224 PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit Magnetic safety switch
502226 PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit Magnetic safety switch
502227 PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit Magnetic safety switch
502250 PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit Magnetic safety switch
503220 PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit Magnetic safety switch
503221 PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit Magnetic safety switch
503224 PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX Magnetic safety switch
504220 PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit Magnetic safety switch
504222 PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit Magnetic safety switch
504223 PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit Magnetic safety switch
504224 PSEN 1.1p-29/PSEN 1.1-20/7mm/ix1/  1unit Magnetic safety switch
504225 PSEN 1.1p-25/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ix1 Magnetic safety switch
504226 PSEN 1.1a-20/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/1unit Magnetic safety switch
504227 PSEN 1.1b-20/PSEN 1.1-20/8mm/10m/1unit Magnetic safety switch
504228 PSEN 1.1a-22/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/ix1/1un Magnetic safety switch
504229 PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u Magnetic safety switch
504250 PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit Magnetic safety switch
504251 PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit Magnetic safety switch
505220 PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/  1unit Magnetic safety switch
505222 PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/  1unit Magnetic safety switch
505223 PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit Magnetic safety switch
505225 PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1 Magnetic safety switch
506219 PSEN ma1.3b-29/PSEN ma1.3-08/8mm/1 unit Magnetic safety switch
506220 PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit Magnetic safety switch
506221 PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit Magnetic safety switch
506222 PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit Magnetic safety switch
506223 PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit Magnetic safety switch
506226 PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit Magnetic safety switch
506227 PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un Magnetic safety switch
506228 PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit Magnetic safety switch
506229 PSEN ma1.3-20M12/8-0.15m/PSENma1.3-08/1u Magnetic safety switch
506230 PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit Magnetic safety switch
506231 PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u Magnetic safety switch
506232 PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit Magnetic safety switch
506233 PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u Magnetic safety switch
506236 PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit Magnetic safety switch
506237 PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u Magnetic safety switch
506238 PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit Magnetic safety switch
506239 PSEN ma1.3-20M12/8-0.15m/PSENma1.3-12/1u Magnetic safety switch
506240 PSEN ma1.3a-21/PSEN ma1.3-08/VA/1U Magnetic safety switch
506241 PSEN ma1.3a-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U Magnetic safety switch
506242 PSEN ma1.3b-21/PSEN ma1.3-08/VA/1U Magnetic safety switch
506243 PSEN ma1.3b-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U Magnetic safety switch
506246 PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/VA/1U Magnetic safety switch
506247 PSEN ma1.3-22M12/8/PSENma1.3-08/IX/VA/1U Magnetic safety switch
506249 PSEN ma1.3-20 M12/8/PSEN ma1.3-08/VA/1U Magnetic safety switch
506254 PSEN ma1.3b-24/PSEN ma1.3-08/EX/VA/1U Magnetic safety switch
506255 PSEN ma1.3b-28/PSEN ma1.3-08/IX/EX/VA/1U Magnetic safety switch
506300 PSEN ma1.4-03mm 1actuator Magnetic safety switch
506301 PSEN ma1.4-10mm 1actuator Magnetic safety switch
506302 PSEN ma1.4a-50/ 1switch Magnetic safety switch
506303 PSEN ma1.4a-52/ 1switch Magnetic safety switch
506304 PSEN ma1.4a-51/ 1switch Magnetic safety switch
506305 PSEN ma1.4a-57/ 1switch Magnetic safety switch
506308 PSEN ma1.4p-50/ 1switch Magnetic safety switch
506309 PSEN ma1.4p-52/ 1switch Magnetic safety switch
506310 PSEN ma1.4p-51/ 1switch Magnetic safety switch
506311 PSEN ma1.4p-57/ 1switch Magnetic safety switch
506312 PSEN ma1.4n-50/ 1switch Magnetic safety switch
506313 PSEN ma1.4n-51/ 1switch Magnetic safety switch
506314 PSEN ma1.4-51 M12/8-0.15m 1switch Magnetic safety switch
506318 PSEN ma1.4p-59 1switch Magnetic safety switch
506320 PSEN ma1.4a-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit Magnetic safety switch
506321 PSEN ma1.4a-52/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit Magnetic safety switch
506322 PSEN ma1.4a-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit Magnetic safety switch
506323 PSEN ma1.4a-52/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit Magnetic safety switch
506324 PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit Magnetic safety switch
506325 PSEN ma1.4a-57/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit Magnetic safety switch
506326 PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit Magnetic safety switch
506327 PSEN ma1.4a-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit Magnetic safety switch
506332 PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit Magnetic safety switch
506333 PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit Magnetic safety switch
506334 PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit Magnetic safety switch
506335 PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit Magnetic safety switch
506336 PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit Magnetic safety switch
506337 PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit Magnetic safety switch
506338 PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit Magnetic safety switch
506339 PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit Magnetic safety switch
506340 PSEN ma1.4n-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit Magnetic safety switch
506341 PSEN ma1.4n-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit Magnetic safety switch
506342 PSEN ma1.4n-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit Magnetic safety switch
506343 PSEN ma1.4n-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit Magnetic safety switch
506344 PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-03/1u Magnetic safety switch
506345 PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-10/1u Magnetic safety switch
506348 PSEN ma1.4p-59/PSEN ma1.4-10 1unit Magnetic safety switch
506400 PSEN ma2.1p-10/3mm/1switch Magnetic safety switch
506401 PSEN ma2.1p-11/LED/3mm/1switch Magnetic safety switch
506402 PSEN ma2.1p-30/6mm/1switch Magnetic safety switch
506403 PSEN ma2.1p-31/LED/6mm/1switch Magnetic safety switch
506404 PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch Magnetic safety switch
506405 PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit Magnetic safety switch
506406 PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit Magnetic safety switch
506407 PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit Magnetic safety switch
506408 PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit Magnetic safety switch
506409 PSEN ma1.1p-10/3mm/1switch Magnetic safety switch
506410 PSEN ma1.1p-12/3mm/ix1/1switch Magnetic safety switch
506411 PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit Magnetic safety switch
506412 PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit Magnetic safety switch
506413 PSEN ma2.1p-34/PSEN2.1-10-06/LED/ATEX/1u Magnetic safety switch
512110 PSEN 2.1-10 / 1  actuator Actuator
512120 PSEN 2.1-20/1actuator Actuator
513120 PSEN 2.2-20 / 1  actuator Actuator
514110 PSEN 1.1-10 / 1  actuator Actuator
514120 PSEN 1.1-20 / 1  actuator Actuator
515120 PSEN 1.2-20 / 1  actuator Actuator
516120 PSEN ma1.3-08/1actuator Actuator
516130 PSEN ma1.3-12/1actuator Actuator
516140 PSEN ma1.3-08/VA/1actuator Actuator
516145 PSEN ma1.3-08/EX/VA/1actuator Actuator
522120 PSEN 2.1p-20/8mm/1switch Magnetic safety switch
522121 PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch Magnetic safety switch
522126 PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch Magnetic safety switch
522127 PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch Magnetic safety switch
523120 PSEN 2.2p-20 /8mm  1 switch Magnetic safety switch
523121 PSEN 2.2p-21/LED/8mm  1 switch Magnetic safety switch
524120 PSEN 1.1p-20/8mm/ 1 switch Magnetic safety switch
524124 PSEN 1.1p-29/7mm/ix1/  1 switch Magnetic safety switch
524126 PSEN 1.1a-20 /8mm/5m/1switch Magnetic safety switch
524127 PSEN 1.1b-20 /8mm/10m/1switch Magnetic safety switch
524128 PSEN 1.1a-22 /8mm/5m/ix1/1switch Magnetic safety switch
524129 PSEN 1.1b-22/8mm /10m/ix1/1switch Magnetic safety switch
525120 PSEN 1.2p-20/8mm/ 1 switch Magnetic safety switch
525122 PSEN 1.2p-22/8mm/ix1/  1 switch Magnetic safety switch
526120 PSEN ma1.3a-20/1switch Magnetic safety switch
526121 PSEN ma1.3a-22/1switch Magnetic safety switch
526122 PSEN ma1.3b-20/1switch Magnetic safety switch
526123 PSEN ma1.3b-22/1switch Magnetic safety switch
526126 PSEN ma1.3p-20/1switch Magnetic safety switch
526127 PSEN ma1.3p-22/1switch Magnetic safety switch
526128 PSEN ma1.3n-20/1switch Magnetic safety switch
526129 PSEN ma1.3-20 M12/8-0.15m 1switch Magnetic safety switch
526240 PSEN ma1.3a-21/VA/1switch Magnetic safety switch
526241 PSEN ma1.3a-27/IX/VA/1switch Magnetic safety switch
526242 PSEN ma1.3b-21/VA/1switch Magnetic safety switch
526243 PSEN ma1.3b-27/IX/VA/1switch Magnetic safety switch
526246 PSEN ma1.3n-20/VA/1switch Magnetic safety switch
526247 PSEN ma1.3-22 M12/8/IX/VA/1switch Magnetic safety switch
526249 PSEN ma1.3-20 M12/8/VA/1switch Magnetic safety switch
526254 PSEN ma1.3b-24/EX/VA/1switch Magnetic safety switch
526255 PSEN ma1.3b-28/IX/EX/VA/1switch Magnetic safety switch
533110 PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m Cable
533111 PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m Cable
533120 PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m Cable
533121 PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m Cable
533130 PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m Cable
533131 PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m Cable
533140 PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m Cable
533141 PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m Cable
533150 PSEN cable M8-8sf, 2m Cable
533151 PSEN cable M8-8sf, 5m Cable
533152 PSEN cable M8-8sf, 10m Cable
533153 PSEN cable M8-8sf, 20m Cable
533154 PSEN cable M8-8sf, 30m Cable
533155 PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m Cable
533156 PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m Cable
533157 PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m Cable
533158 PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 5m Cable
533159 PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 10m Cable
533160 PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 20m Cable
533161 PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 30m Cable
533162 PSEN cable M8-8af, 10m Cable
533170 PSEN cable M12-5sf VA 5m Cable
533171 PSEN cable M12-5sf VA 10m Cable
533180 PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 5m Cable
533181 PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 10m Cable
533190 PSEN cable M12-8sf VA 5m Cable
533191 PSEN cable M12-8sf VA 10m Cable
533193 PSEN cable M12-8sf VA 30m Cable
540000 PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit safety switch
540003 PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit safety switch
540005 PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit safety switch
540010 PSEN b1 safety switch
540015 PSEN b5 safety switch
540020 PSEN b2 safety switch
540021 PSEN b2.1 safety switch
540030 PSEN b3 safety switch
540040 PSEN b4 safety switch
540041 PSEN b4.1 safety switch
540050 PSEN cs1.1p   1 switch safety switch
540053 PSEN cs1.1n   1switch safety switch
540080 PSEN cs1.1   1 actuator safety switch
540100 PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit safety switch
540103 PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit safety switch
540105 PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX safety switch
540110 SDD ES ETH Starter Set safety switch
540120 SDD ES SET SCREW TERMINALS safety switch
540121 SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS safety switch
540130 SDD ES ETH safety switch
540132 SDD ES PROFIBUS safety switch
540150 PSEN cs2.1p   1 switch safety switch
540153 PSEN cs2.1n   1switch safety switch
540180 PSEN cs2.1   1 actuator safety switch
540200 PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit safety switch
540203 PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit safety switch
540253 PSEN cs2.2n   1switch safety switch
540303 PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19  1sw/3actuators safety switch
540308 PSEN screw M4x10 10pcs One-way screws
540309 PSEN screw M4x12 10pcs One-way screws
540310 PSEN screw M4x16 10pcs One-way screws
540311 PSEN screw M5x10 10pcs One-way screws
540312 PSEN screw M5x20 10pcs One-way screws
540313 PSEN screw M4x20 10pcs One-way screws
540314 PSEN screw M4x26 10pcs One-way screws
540315 PSEN Y junction M12 SENSOR
540316 PSEN Y junction M12 cable channel
540317 PSEN Y junction M8 SENSOR
540318 PSEN Y junction M8 cable channel
540319 PSEN cable axial M12 8-pole 3m Cable
540320 PSEN cable axial M12 8-pole 5m Cable
540321 PSEN cable axial M12 8-pole 10m Cable
540322 PSEN cable angle M12 8-pole 3m Cable
540323 PSEN cable angle M12 8-pole 5m Cable
540324 PSEN cable angle M12 8-pole 10m Cable
540325 PSEN cable angle M12 8-pole 30m Cable
540326 PSEN cable axial M12 8-pole 30m Cable
540327 PSEN Y junction  M8-M12/M12
540328 PSEN Y junction  M12-M12/M12
540329 PSEN converter M8-8sf — M12-8sm
540331 PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540332 PSEN/PDP67 M12-8sf  screw terminals
540333 PSEN cable M12-8sf, 20m
540334 PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
540335 PSENcs3/cs4,PSENma1.4 act caps (50 pcs.)
540337 PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540338 PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540340 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m Cable
540341 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m Cable
540342 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m Cable
540343 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m Cable
540344 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m Cable
540345 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m Cable
540346 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m Cable
540347 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m Cable
540353 PSEN cs1.19n   1 switch safety switch
540380 PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator Actuator
540382 PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator Actuator
540383 PSEN cs1.19-OSSD2  1actuator Actuator
541003 PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit safety switch
541009 PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit safety switch
541010 PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1   1unit safety switch
541011 PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1   1unit safety switch
541012 PSEN cs3.1b /PSEN cs3.1   1unit safety switch
541014 PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1  1unit safety switch
541053 PSEN cs3.1n   1switch safety switch
541059 PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch safety switch
541060 PSEN cs3.1p   1switch safety switch
541061 PSEN cs3.1a   1switch safety switch
541062 PSEN cs3.1b 1 switch safety switch
541064 PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch safety switch
541080 PSEN cs3.1   1 actuator Actuator
541087 PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator Actuator
541088 PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator Actuator
541103 PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1   1 Unit safety switch
541109 PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit safety switch
541110 PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1   1unit safety switch
541111 PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit safety switch
541112 PSEN cs4.1b / PSENcs 4.1  1unit safety switch
541114 PSEN cs4.1 M12/8-1.5m/PSEN cs4.1  1unit safety switch
541153 PSEN cs4.1n   1switch safety switch
541159 PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch safety switch
541160 PSEN cs4.1p   1switch safety switch
541161 PSEN cs4.1a   1switch safety switch
541162 PSEN cs4.1b 1switch safety switch
541180 PSEN cs4.1   1 actuator Actuator
541187 PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator Actuator
541188 PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator Actuator
541203 PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit safety switch
541209 PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit safety switch
541210 PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1   1unit safety switch
541211 PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1   1unit safety switch
541253 PSEN cs4.2n   1switch safety switch
541259 PSEN cs4.2 M12/8-0.15m  1switch safety switch
541260 PSEN cs4.2p   1switch safety switch
541261 PSEN cs4.2a   1switch safety switch
541303 PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19  1sw/3actuators Actuator
541304 PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19  1sw+OSSD1&2 Actuator
541305 PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw+OSSD1+OSSD2 Actuator
541353 PSEN cs3.19n   1 switch Actuator
541380 PSEN cs3.19-OSSD1&2 1actuator Actuator
541382 PSEN cs3.19-OSSD1 1actuator Actuator
541383 PSEN cs3.19-OSSD2  1actuator Actuator
542000 PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit safety switch
542003 PSEN cs5.1n/PSEN cs5.1 M12 1unit safety switch
542005 PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u safety switch
542009 PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit safety switch
542011 PSEN cs5.11 M12/8/PSEN cs5.11 M12 1unit safety switch
542013 PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT safety switch
542050 PSEN cs5.1p 1switch safety switch
542051 PSEN cs5.11 M12/8 1switch safety switch
542053 PSEN cs5.1n 1switch safety switch
542055 PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch safety switch
542059 PSEN cs5.1 M12/8 1switch safety switch
542063 PSEN cs5.11n 1switch safety switch
542080 PSEN cs5.1 1actuator Actuator
542081 PSEN cs5.11 M12 1actuator Actuator
542083 PSEN cs5.1 M12 1actuator Actuator
542085 PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator Actuator
542087 PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator Actuator
542088 PSEN cs5.1 low profile screw 1 actuator Actuator
542100 PSEN cs6.1p/PSEN cs6.1 1unit safety switch
542103 PSEN cs6.1n/PSEN cs6.1 M12 1unit safety switch
542109 PSEN cs6.1 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit safety switch
542111 PSEN cs6.11 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit safety switch
542113 PSEN cs6.11n/PSEN cs6.11 M12 1UNIT safety switch
542150 PSEN cs6.1p 1switch safety switch
542151 PSEN cs6.11 M12/8 1switch safety switch
542153 PSEN cs6.1n 1switch safety switch
542159 PSEN cs6.1 M12/8 1switch safety switch
542163 PSEN cs6.11n 1switch safety switch
542180 PSEN cs6.1 1actuator Actuator
542181 PSEN cs6.11 M12 1actuator Actuator
542183 PSEN cs6.1 M12 1actuator Actuator
542187 PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator Actuator
542188 PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator Actuator
542200 PSEN cs6.2p/PSEN cs6.1 1unit safety switch
542203 PSENcs 6.2n/PSENcs 6.1 M12 1unit safety switch
542209 PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit safety switch
542211 PSEN cs6.21 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit safety switch
542213 PSEN cs6.21n/PSEN cs6.11 M12 1UNIT safety switch
542250 PSEN cs6.2p 1switch safety switch
542251 PSEN cs6.21 M12/8 1switch safety switch
542253 PSEN cs6.2n 1switch safety switch
542259 PSEN cs6.2 M12/8 1switch safety switch
542263 PSEN cs6.21n 1switch safety switch
544011 PSEN enc s1 eCAM Absolute encoder
544012 PSEN enc s2 eCAM Absolute encoder
544021 PSEN enc m1 eCAM Absolute encoder
544022 PSEN enc m2 eCAM Absolute encoder
570000 PSEN me1S / 1AS Safety gate system
570001 PSEN me1S / 1AR Safety gate system
570004 PSEN me1M / 1AS Safety gate system
570005 PSEN me1M / 1AR Safety gate system
570006 PSEN me1.2S / 1AS Safety gate system
570007 PSEN me1.2S / 1AR Safety gate system
570008 PSEN me1.21S / 1AR Safety gate system
570011 PSEN me1.02S/AS M12 Safety gate system
570012 PSEN me1.02S/AR M12 Safety gate system
570013 PSEN me1.02M/AS M12 Safety gate system
570014 PSEN me1.02M/AR M12 Safety gate system
570015 PSEN me1.03M/AS n Safety gate system
570016 PSEN me1.02S / AS Safety gate system
570017 PSEN me1.02S / AA Safety gate system
570101 PSEN me1AS Safety gate system
570102 PSEN me1AR Safety gate system
570103 PSEN me1AA Safety gate system
570200 PSEN me2 / 2AS Safety gate system
570201 PSEN me2 / 2AR Safety gate system
570205 PSEN me2AS Safety gate system
570206 PSEN me2AR Safety gate system
570210 PSEN me3 / 2AS Safety gate system
570212 PSEN me3 / 2AR Safety gate system
570220 PSEN me3.1  / 2AS Safety gate system
570222 PSEN me3.1  / 2AR Safety gate system
570230 PSEN me3.2  / 2AS Safety gate system
570232 PSEN me3.2  / 2AR Safety gate system
570240 PSEN me4 / 4AS Safety gate system
570241 PSEN me4.01 / 4AS Safety gate system
570245 PSEN me4.1 / 4AS Safety gate system
570246 PSEN me4.11 / 4AS Safety gate system
570250 PSEN me4.21 / 4AS Safety gate system
570251 PSEN me4.2 / 4AS Safety gate system
570260 PSEN me4AS Safety gate system
570270 PSEN hs1.1p Safety hinged switch
570271 PSEN hs1.2p Safety hinged switch
570280 PSEN hs1 hinge Safety hinged switch
570281 PSEN hs kit1 Safety hinged switch
570300 PSEN rs1.0-300 Rope pull switch
570301 PSEN rs1.0-175 Rope pull switch
570302 PSEN rs2.0-300 Rope pull switch
570303 PSEN rs2.0-175 Rope pull switch
570310 PSEN rs spring 175 Rope pull switch
570311 PSEN rs spring 300 Rope pull switch
570312 PSEN rs pulley 75 Rope pull switch
570313 PSEN rs pulley flex Rope pull switch
570314 PSEN rs rope d3/d4 50m Rope pull switch
570315 PSEN rs rope d3/d4 100m Rope pull switch
570350 PSEN cable M12-12sf 2m Cable
570351 PSEN cable M12-12sf 3m Cable
570352 PSEN cable M12-12sf 5m Cable
570353 PSEN cable M12-12sf 10m Cable
570354 PSEN cable M12-12sf 20m Cable
570355 PSEN cable M12-12sf 30m Cable
570356 PSEN cable M12-12sf 50m Cable
570357 PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m Cable
570358 PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m Cable
570359 PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m Cable
570360 PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m Cable
570361 PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m Cable
570362 PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m Cable
570400 PSEN ml b 1.1 unit safety switch
570401 PSEN ml b 1.1 switch safety switch
570402 PSEN ml b 2.1 unit safety switch
570403 PSEN ml b 2.1 switch safety switch
570404 PSEN ml b 2.2 unit safety switch
570405 PSEN ml b 2.2 switch safety switch
570406 PSEN ml s 1.1 unit safety switch
570407 PSEN ml s 1.1 switch safety switch
570408 PSEN ml s 2.1 unit safety switch
570409 PSEN ml s 2.1 switch safety switch
570410 PSEN ml s 2.2 unit safety switch
570411 PSEN ml s 2.2 switch safety switch
570424 PSEN ml ba 1.1 unit safety switch
570425 PSEN ml ba 1.1 switch safety switch
570426 PSEN ml ba 2.1 unit safety switch
570427 PSEN ml ba 2.1 switch safety switch
570428 PSEN ml ba 2.2 unit safety switch
570429 PSEN ml ba 2.2 switch safety switch
570430 PSEN ml sa 1.1 unit safety switch
570431 PSEN ml sa 1.1 switch safety switch
570432 PSEN ml sa 2.1 unit safety switch
570433 PSEN ml sa 2.1 switch safety switch
570434 PSEN ml sa 2.2 unit safety switch
570435 PSEN ml sa 2.2 switch safety switch
570460 PSEN ml escape release
570480 PSEN ml 1.1 actuator Actuator
570481 PSEN ml 2.1 actuator Actuator
570482 PSEN ml 1.1 round actuator Actuator
570483 PSEN ml 2.1 round actuator Actuator
570484 PSEN ml actuator 10° adapter Adaptor
570485 PSEN ml actuator center ring
570486 PSEN ml Y junction M12
570487 PSEN ml end adapter Adaptor
570488 PSEN ml / PDP67 Y junction M12
570489 PSEN ml / PSENcs Y junction M12
570490 PSEN ml mounting plate
570492 PSEN ml bracket sliding door
570493 PSEN ml bracket swinging door 70
570494 PSEN ml bracket swinging door 80
570495 PSEN ml door handle sliding door
570496 PSEN ml door handle swinging door 70
570497 PSEN ml door handle swinging door 80
570498 PSEN screw set bracket swinging door
570499 PSEN screw set bracket sliding door
570500 PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit Magnetic safety gate system
570501 PSEN sl-0.5p 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit Magnetic safety gate system
570502 PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit Magnetic safety gate system
570503 PSEN sl-0.5n 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit Magnetic safety gate system
570504 PSEN sl-0.5n 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit Magnetic safety gate system
570505 PSEN sl-0.5n 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit Magnetic safety gate system
570510 PSEN sl-0.5p 1.1 1switch safety switch
570511 PSEN sl-0.5p 2.1 1switch safety switch
570513 PSEN sl-0.5n 1.1 1switch safety switch
570514 PSEN sl-0.5n 2.1 1switch safety switch
570520 PSEN sl-0.5 1.1 1actuator Actuator
570521 PSEN sl-0.5 2.1 1actuator Actuator
570522 PSEN sl-0.5fm 1.1 1actuator Actuator
570523 PSEN sl-0.5fm  2.1 1actuator Actuator
570550 PSEN sl bracket swing door
570551 PSEN sl bracket sliding door
570552 PSEN sl restart interlock (padlock)
570560 PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5fm 1unit Magnetic safety gate system
570561 PSEN sl-0.5p 2.1 / PSEN sl-0.5fm 1unit Magnetic safety gate system
570562 PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5fm 1unit Magnetic safety gate system
570563 PSEN sl-0.5n 1.1 / PSEN sl-0.5fm  1unit Magnetic safety gate system
570564 PSEN sl-0.5n 2.1 / PSEN sl-0.5fm 1unit Magnetic safety gate system
570565 PSEN sl-0.5n 2.2 / PSEN sl-0.5fm 1unit Magnetic safety gate system
570570 PSEN sl-0.5p 3.1 /  PSEN sl-0.5 1unit Magnetic safety gate system
570571 PSEN sl-0.5p 4.1 /  PSEN sl-0.5 1unit Magnetic safety gate system
570572 PSEN sl-0.5p 4.2 /  PSEN sl-0.5 1unit Magnetic safety gate system
570573 PSEN sl-0.5p 3.1 /  PSEN sl-0.5fm 1unit Magnetic safety gate system
570574 PSEN sl-0.5p 4.1 /  PSEN sl-0.5fm 1unit Magnetic safety gate system
570575 PSEN sl-0.5p 4.2 /  PSEN sl-0.5fm 1unit Magnetic safety gate system
570577 PSEN sl-0.5p 3.1 Magnetic safety gate system
570578 PSEN sl-0.5p 4.1 Magnetic safety gate system
570581 PSEN sl-0.5p 6.1/PSEN sl-0.5 1unit Magnetic safety gate system
570584 PSEN sl-0.5p 6.1/PSEN sl-0.5fm 1unit Magnetic safety gate system
570588 PSEN sl-0.5p 6.1 Magnetic safety gate system
570600 PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit Magnetic safety gate system
570601 PSEN sl-1.0p 2.1 / PSEN sl-1.0 1unit Magnetic safety gate system
570602 PSEN sl-1.0p 2.2 / PSEN sl-1.0 1unit Magnetic safety gate system
570603 PSEN sl-1.0n 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit Magnetic safety gate system
570604 PSEN sl-1.0n 2.1 / PSEN sl-1.0 1unit Magnetic safety gate system
570605 PSEN sl-1.0n 2.2 / PSEN sl-1.0 1unit Magnetic safety gate system
570610 PSEN sl-1.0p 1.1 1switch safety switch
570611 PSEN sl-1.0p 2.1 1switch safety switch
570613 PSEN sl-1.0n 1.1 1switch safety switch
570614 PSEN sl-1.0n 2.1 1switch safety switch
570620 PSEN sl-1.0 1.1 1actuator Actuator
570621 PSEN sl-1.0 2.1 1actuator Actuator
570622 PSEN sl-1.0fm 1.1 1actuator Actuator
570623 PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator Actuator
570630 PSEN sl-1.0p 1.1 VA/PSEN sl-1.0 1unit safety switch
570640 PSEN sl-1.0p 1.1 VA 1switch safety switch
570650 PSEN sl-1.0 VA 1actuator safety switch
570660 PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit safety switch
570661 PSEN sl-1.0p 2.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit safety switch
570662 PSEN sl-1.0p 2.2 / PSEN sl-1.0fm 1unit safety switch
570663 PSEN sl-1.0n 1.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit safety switch
570664 PSEN sl-1.0n 2.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit safety switch
570665 PSEN sl-1.0n 2.2 / PSEN sl-1.0fm 1unit safety switch
570670 PSEN sl-1.0p 3.1 /  PSEN sl-1.0 1unit safety switch
570671 PSEN sl-1.0p 4.1 /  PSEN sl-1.0 1unit safety switch
570672 PSEN sl-1.0p 4.2 /  PSEN sl-1.0 1unit safety switch
570673 PSEN sl-1.0p 3.1 /  PSEN sl-1.0fm 1unit safety switch
570674 PSEN sl-1.0p 4.1 /  PSEN sl-1.0fm 1unit safety switch
570675 PSEN sl-1.0p 4.2 /  PSEN sl-1.0fm 1unit safety switch
570677 PSEN sl-1.0p 3.1 safety switch
570678 PSEN sl-1.0p 4.1 safety switch
570681 PSEN sl-1.0p 6.1/PSEN sl-1.0 1unit safety switch
570684 PSEN sl-1.0p 6.1/PSEN sl-1.0fm 1unit safety switch
570688 PSEN sl-1.0p 6.1
570773 PSEN sg2 cover 2pieces
570777 PSEN sg2c Set spring loaded terminals
570793 PSEN cable 200m-8×0.25mm²
570800 PSEN sg2c-3LPE unit safety switch
570801 PSEN sg2c-3LPE switch safety switch
570802 PSEN sg2c-3LBE unit safety switch
570803 PSEN sg2c-3LBE switch safety switch
570804 PSEN sg2c-3LPS unit safety switch
570805 PSEN sg2c-3LPS switch safety switch
570806 PSEN sg2c-3LBS unit safety switch
570807 PSEN sg2c-3LBS switch safety switch
570808 PSEN sg2c-3LPC unit safety switch
570809 PSEN sg2c-3LPC switch safety switch
570810 PSEN sg2c-3LBC unit safety switch
570811 PSEN sg2c-3LBC switch safety switch
570812 PSEN sg2c-5LPLLE unit safety switch
570813 PSEN sg2c-5LPLLE switch safety switch
570814 PSEN sg2c-5LBLLE unit safety switch
570815 PSEN sg2c-5LBLLE switch safety switch
570816 PSEN sg2c-5LPLLS unit safety switch
570817 PSEN sg2c-5LPLLS switch safety switch
570818 PSEN sg2c-5LBLLS unit safety switch
570819 PSEN sg2c-5LBLLS switch safety switch
570820 PSEN sg2c-5LPLLC unit safety switch
570821 PSEN sg2c-5LPLLC switch safety switch
570822 PSEN sg2c-5LBLLC unit safety switch
570823 PSEN sg2c-5LBLLC switch safety switch
570824 PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 unit safety switch
570825 PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 switch safety switch
570826 PSEN sg2c-5LBKLE-M12/5 unit safety switch
570827 PSEN sg2c-5LBKLE-M12/5 switch safety switch
570828 PSEN sg2c-5LPKLS-M12/5 unit safety switch
570829 PSEN sg2c-5LPKLS-M12/5 switch safety switch
570830 PSEN sg2c-5LBKLS-M12/5 unit safety switch
570831 PSEN sg2c-5LBKLS-M12/5 switch safety switch
570832 PSEN sg2c-5LPKLC-M12/5 unit safety switch
570833 PSEN sg2c-5LPKLC-M12/5 switch safety switch
570834 PSEN sg2c-5LBKLC-M12/5 unit safety switch
570835 PSEN sg2c-5LBKLC-M12/5 switch safety switch
570836 PSENsg2c-5CCLLE unit safety switch
570837 PSENsg2c-5CCLLE switch safety switch
570870 PSEN sg escape release pin safety switch
570871 PSEN sg auxiliary release pin safety switch
570875 PSEN sg color covers (pushbutton) safety switch
570880 PSEN sg2c-3LPE 2.2 unit safety switch
570882 PSEN sg2c-5LPLLE 2.2 unit safety switch
570884 PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 2.2 unit safety switch
570890 PSEN sg2 actuator
581107 PSEN se SU AM1 65 Enh.
581111 PSEN se Cable ETH Patch 5 Cable
581112 PSEN se Cable ETH Patch 1 Cable
581122 PSEN se Cable FO2C 15 Cable
581123 PSEN se Cable FO2C 30 Cable
581124 PSEN se Cable FO2C 50 Cable
581125 PSEN se Cable FO2C 80 Cable
581126 PSEN se Cable FO2C 15 UL Cable
581127 PSEN se Cable FO2C 30 UL Cable
581128 PSEN se Cable FO2C 50 UL Cable
581129 PSEN se Cable FO2C 80 UL Cable
581130 PSEN se SU AM3 65
581141 PSEN se AU AM4
581150 PSEN se PA 250
581160 PSEN se SM 6
581161 PSEN se SM 10
581170 PSEN se RM 6
581171 PSEN se RM 10
581181 PSEN se TO Arm 40mm
581182 PSEN se TO Body 140mm
581183 PSEN se TO Set
581190 PIT si3.1 indicator light unit
581201 PSEN se AU AM2 Rear Mount
581251F SafetyEYE Configurator Full Licence
581251S SafetyEYE Configurator Service Licence
581265 SafetyEYE Live Video Server RT PC
581270 PSEN se Fan 92
581271 PSEN se Fan 119
581275 PSEN se Filter Mat 240
581276 PSEN se Filter Mat 110
581278 PSENse Lens Hood
581301 PSEN se Starter Set 1 UL
581312 Demo case for the transfer SEYE PSS4000
581998 PSEN se Gen. 3 Demo Set Presentation Kit
583000 PSENvip RL D Set
583002 PSENvip RL D M Set
583007 PSENvip RL D P Set
583200 PSENvip TP
583202 PSENvip AP
583203 PSENvip AT mag
583204 PSENvip AT mech
583205 PSENvip MB
583206 PSENvip MS
583207 PSENvip AT spring mount
583210 PSENvip AS2
583211 PSENvip AP2
583215 PSENvip AS2 R
583216 PSENvip AS2 E
583600 PSENvip RL D
583601 PSENvip RL D P
583610 PSENvip RL D M
583900 PSENvip T
584100 PSENvip R
584101 PSENvip R LR
584200 PSENvip E

 

Xem thêm về Sản Phẩm TẠI ĐÂY !

Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Pilz Vietnam, relay Pilz vietnam, 506311, công tắc an toàn Pilz, đại lý Pilz Vietnam”